Algemene voorwaarden Netnation Europe

Artikel 1 / definities
a) Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die met Netnation een overeenkomst heeft afgesloten.
b) Netnation: Hosting Concepts B.V., handelend onder de naam Netnation.
c) Product: Hardware, Software en/of software-aanpassingen waar Netnation de maker van is, implementatie van computer netwerken, automatiseringsadvies waaronder begrepen helpdeskfuncties, het bieden van datacommunicatie en andere overgekomen activiteiten en goederen van gelijke aard.
d) Locatie: de fysieke omgeving waarin het Systeem van Cliënt is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen.
e) Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan
f) Schijfruimte: opslagruimte die Netnation aan een Cliënt ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het beschikbaar stellen van een website.
g) Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Netnation de Cliënt toegang verleent tot de datacommunicatie voorzieningen.
h) Website: een of meerdere internetpagina's.

Artikel 2 / toepassing
a) Door het aangaan van een overeenkomst met Netnation gaat de cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden en worden alle betrekkingen tussen Netnation en haar Cliënt onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
b) Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Netnation is ondertekend.
c) Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 / Verplichtingen Netnation
a) Netnation zal zich inspannen om producten op tijd te leveren zoals aangegeven bij de overeenkomst.
b) Cliënt kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door het niet tijdig afleveren van een product.
c) Netnation zal een redelijke inspanning leveren om zijn Produkt zoals overgekomen te leveren.
d) Netnation onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of andere data van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Netnation hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 5.b tot en met 5.d van deze Algemene Voorwaarden.
e) Netnation is vrij om bij tariefwijzigingen van datacommunicatieverkeer deze aan Cliënt door te berekenen. Cliënt heeft alsdan evenwel gedurende 1 maand na schriftelijke mededeling van de tariefwijziging het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.

Artikel 4 / Toegangsregeling
a) Netnation ziet er op toe dat het betreden van de Locatie slechts plaatsvindt onder toezicht van een medewerker van Netnation.
b) Van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uitgezonderd feestdagen, kan door of namens Cliënt fysieke toegang verkregen worden tot de Locatie. Cliënt dient van te voren een afspraak te maken met Netnation.
c) Cliënt, zijn personeelsleden en/of door Cliënt in te zetten derden dienen zich voor het betreden van de Locatie voldoende te kunnen identificeren, dit ter beoordeling van Netnation en zich te houden aan aanwijzingen van Netnation met het oog op beveiliging en geheimhouding.

Artikel 5 / Verplichtingen Cliënt
a) De Cliënt stelt Netnation steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum, bij gebreke waarbij de datum van ontvangst van mededeling door Netnation als ingangsdatum zal gelden.
b) Cliënt onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, wharez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is.
c) Cliënt zal zich houden aan de Netiquette. Voorts onthoudt Cliënt zich ervan overige cliënten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Cliënt verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de Cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Netnation, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
d) Cliënt vrijwaart Netnation van alle juridische claims met betrekking tot de door Cliënt opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
e) Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten b,c en d voor rekening van Cliënt.

Artikel 6 / Wanprestatie
a) Netnation behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van cliënt en na schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het internet. Daarnaast behoud Netnation zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van Netnation in gevaar kunnen brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.

Artikel 7 / aansprakelijkheid
a) Netnation behoudt zich het recht voor van haar cliënten te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Netnation niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
b) Netnation is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals bijvoorbeeld computervirussen. Netnation mag daarvoor antivirus software draaien om de schade haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
c) Netnation is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
d) Netnation is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van het Product veroorzaakt door derden.
e) De eventuele aansprakelijkheid van Netnation is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
f) Netnation is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Netnation werkzaam zijn.

Artikel 8 / betaling
a) De cliënt dient de door Netnation uitgeschreven rekeningen via overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de cliënt die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Netnation bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.
b) Alle door Netnation uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Cliënt.
c) Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
d) Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
e) Netnation mag zonder reden vooraf een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor de Cliënt.
f) Indien de Cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met Netnation, is hetgeen hij uit de hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Netnation is in het geval van ingebrekestelling gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan Netnation volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Netnation te specificeren kosten.

Artikel 9 / Eigendomsvoorbehoud
a) Netnation behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde Produkten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Netnation aan de Cliënt geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Netnation ten behoeve van de Cliënt in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Netnation van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de Cliënt in de nakoming van de tussen Netnation en de Cliënt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 10 / intellectueel eigendom
a) De Cliënt verkrijgt niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het product geleverd door Netnation.
b) Het is de Cliënt niet toegestaan om zonder toestemming van Netnation aan haar geleverde software van derden en complete- alsmede deelprodukten ontwikkeld door Netnation door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van Netnation te hebben verkregen.
c) Het is Netnation niet toegestaan om zonder toestemming van Cliënt de door Cliënt geplaatste software en/of beeldmateriaal en/of tekstbestanden die deel uit maken van de websites of de andere onderdelen door contractant op de webserver van Netnation of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om willekeurig welke reden te dupliceren of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Cliënt, uitgezonderd het overeengekome uit de overeenkomst.

Artikel 11 / overmacht
a) Netnation is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt.
b) Indien de overmachtstoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Netnation enig voordeel mocht hebben.
c) Netnation is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de het Systeem door niet aan Netnation toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software.

Artikel 12 / beëindiging
a) De cliënt is ten allen tijde bevoegd om de overeenkomst ontbinden, hierbij zal de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht worden genomen.
b) Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van 3 maanden.
c) Indien Netnation met een cliënt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de cliënt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijke opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.
d) Netnation heeft het recht de overeenkomst met een cliënt met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeerd.

Artikel 13 / slotbepalingen
a) Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
b) Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
c) Netnation heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Cliënt. Cliënt kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Cliënt zullen naar rato worden afgerekend.
d) Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
e) Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.

Aanvulling Algemene Voorwaarden

1. De provider zorgt voor de duur van de overeenkomst voor aanwezigheid van contractant op Internet.
2. Het is contractant niet toegestaan de toegewezen ruimte op internet te gebruiken voor de verspreiding van erotisch, mp3, wharez, illegaal en/of anderzijds kwetsend materiaal zonder toestemming van provider.
3. De contractant krijgt de beschikking over statistieken om het bezoek aan zijn server(s) te analyseren. De statistieken worden dagelijks geactualiseerd.
4. De contractant krijgt geen IP-adressen ter beschikking. Alleen op verzoek kan bij een Biznizz PRO en een Biznizz NT pakket een eigen ip-adres verkregen worden.
5. De provider heeft geen zeggenschap over de inhoud van de door contractant aangeboden data, behalve de voorkomende gevallen van artikel 2.
6. Contractant vrijwaart de provider van alle juridische claims met betrekking tot de door contractant geplaatste data. De provider is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van contractant. Schade welk door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door contractant wordt toegebracht, is voor rekening van contractant.
7. De provider behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van contractant en na schriftelijke waarschuwing, de server en/of het hosting pakket af te sluiten van het internet. De provider behoud zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van de provider in gevaar kunnen brengen te verwijderen c.q. af te sluiten. Bij wanbetaling komen incasso-, rente- en andere kosten ten laste van contractant.
8. De provider is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de server door niet aan provider toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software.
9. Provider zal onderhoud waarvoor de server van contractant opnieuw moet worden opgestart of tijdelijk moet worden uitgeschakeld doen op maandagavond van 18:00 tot 22:00. Voor onderhoud aan de server buiten deze tijdsspanne zal provider in overleg treden met contractant.
10. Provider hanteert voor onderhoud aan haar netwerk een onderhoudsraam van elke dinsdag en donderdag van 04:00 tot en met 07:00. Gedurende dit raam zal de verbinding beschikbaar blijven, maar kan provider de prestaties niet garanderen.
11. Onderhoud waarbij de verbinding niet beschikbaar is zal minimaal 2 dagen vantevoren worden aangekondigd.
12. De provider streeft er naar de tijd dat een verbinding niet beschikbaar is maximaal 5 uren bedraagt.
13. Provider zal wanneer er een support- en /of beheer aanvraag komt vanuit contractant, binnen 8 kantooruren aan contractant mededelen wanneer de afhandeling van de aanvraag plaatsvindt. Contractant zal hiervoor een contactpersoon in haar organisatie aanwijzen.
23. De termijn van deze overeenkomst is 12 maanden. Aan het einde van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch en stilzwijgend voor telkens een periode van 12 maanden verlengd, tenzij contractant tenminste 60 dagen voor het einde van afloop van de overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan de provider heeft kenbaar gemaakt de overeenkomst te willen beëindigen.
24. Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw.
25. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke gratis zijn op te vragen bij Netnation Europe.

Deze voorwaarden zijn op 01-01-2007 voor het laatst gewijzigd